• « طالبیان را بینهایت تهدید می کرد ، هر جا بودند به سراغشان می رفت ، مستمّری و حقوقشان را قطع کرده و بههمه جا دستور دستگیریشان را صادر کرده […]
  • مذهب اعتزال در اواخر قرن اول هجری پدید آمد و چون اصول این مذهب پیروی از احکامعدل و منطق بود، لذا در مدت کوتاهی پیروان زیادی پیدا کرد. و در […]
  • متن حدیثقالَ ( علیه السلام ) : مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلی مایُکَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ ، فَلْیَکْثُرْ مِنْ الصَّلوهِ عَلی مُحَمَّد وَآلِهِ ، فَإنَّها تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْماًفرمود : کسی که توان […]