• ۲۳- معمر بن خلاد گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم میفرمود: نرد و شطرنج مانند هم میباشند، و هر چه روی آن برد و باخت باشد مانند قمار است.[صفحه […]
  • ۱۸۹- ابونصر بزنطی گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: چه اندازه صبر و انتظار فرج نیکو است، آیا نشنیدهای که بنده صالح گفت: ناظر اعمال همدیگر باشید و من نیز […]
  • ۴۴- حضرت رضا علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند روغن زیتون بخورید که اخلاط بدن را از بین میبرد و بلغم را زائل میکند و […]