احادیث و سخنان

احادیث امام رضا – آداب لباس پوشیدن

۱- بزنطی از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: پدرم میگفت: نظر شما دربارهی لباس زیبا چیست؟
گفتم: در اخبار رسیده که حسن علیه السلام لباسهای زیبا میپوشید، و جعفر ابن محمد علیهماالسلام لباسهای تازه میخرید و در آب فرو میبرد و سپس دربر میکرد، و به من میگفت تو هم بپوش و خود را نو کن.
زیرا علی بن الحسین علیهماالسلام جبههای خز را پانصد درهم میخرید و دربر میکرد، و مطرف خز را پنجاه درهم خریداری میکرد و زمستان میپوشید و بعد آن را میفروخت و به فقراء انفاق مینمود و میفرمود «من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق».
۲- حسن بن علی وشاء گوید از حضرت رضا علیه السلام شنیدم میفرمود: حضرت سجاد سلام الله علیه در تابستان دو جامه را به پانصد درهم میخرید و دربر میکرد.
۳- ابوجریر قمی گوید از حضرت رضا علیه السلام پرسید پر، پاک است؟ فرمود: پدرم از پر متکا درست میکرد و بر آن تکیه میداد.
[صفحه ۷۳۲]
۴- یاسر خادم گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود برای خود یک جبه خز بخرید و اگر خواستید پارچههای نقشدار تهیه کنید، عرض کردم: هر پارچه نقشداری را بخرم؟
فرمود مگر پارچه نقشدار چیست؟ گفتم: پارچههای نقشداری که در آن پنبه نباشد میگویند حرام است، فرمود: تو از آن پارچههائی که در آن پنبه هست بپوش.
۵- بزنطی گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: امام سجاد سلام الله علیه لباسهای خز و مطرف خز را با پانصد درهم میخرید و دربر میکرد.
۶- سعد بن سعد گوید: از حضرت رضا علیه السلام راجع به پوست خز پرسیدم.
فرمود: ما آن را میپوشیم، گفتم: آن را که شما میپوشید کرک است، فرمود: هرگاه کرک آن حلال شود پوستش هم حلال است.

۷- جعفر بن عیسی گوید: برای حضرت رضا علیه السلام نوشتم چهارپایانی که از کرک آنها خز درست میکنند درنده هستند؟ در جواب من نوشت: حسین بن علی علیهماالسلام و جد من خز میپوشیدند.
۸- یکی از غلامان امام رضا علیه السلام به نام عبید گوید: گروهی از مردم خراسان نزد حضرت رضا علیه السلام آمدند و بر لباسهائی که آن حضرت پوشیده بود ایراد گرفتند.
حضرت رضا سلام الله علیه به آنان فرمود: یوسف بن یعقوب پیغمبر و فرزند پیغمبر بود، پارچههای دیبا میپوشید و در مجالس آل فرعون مینشست، و این لباسها و معاشرتها او را از مقامش فرود نیاورد.
[صفحه ۷۳۳]
خداوند متعال بر امام واجب کرده که هرگاه حکم کرد جانب عدالت را مراعات کند، و هرگاه به کسی وعده داد، وفا نماید، و هرگاه سخن گفت راست بگوید.
خداوند متعال اشیائی را بعینه حرام کرده چه کوچک باشد چه بزرگ، و چیزهائی را حلال کرده است، چه کم باشد و چه زیاد.
۹- معمر بن خلاد گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم میفرمود: به خداوند سوگند اگر خلافت و امامت در دستم قرار گیرد، طعامهای ناگوار و لباسهای درشت خواهم خورد و خواهم پوشید، و خود را بعد از راحتی به سختی و زحمت خواهم افکند.
حضرت رسول صلی الله علیه و آله در وصیتهای خود به ابوذر فرمودند:
ای اباذر من لباسهای درشت و خشن میپوشم و در روی زمین مینشینم و انگشتهای خود را پاک میکنم، و بر الاغ بدون زین سوار میشوم و دیگری را هم دنبال خود سوار میکنم.
هر کس از روش من دوری گزیند از من نیست، ای ابوذر اکنون لباسهای خشن دربر کن تا تکبر و نخوت بر تو مسلط نشود.
۱۰- از حضرت رضا علیه السلام سوال شد پوستهای روباه، سنجاب و سمور را میتوان پوشید؟ فرمود: پدرم پوست سنجاب میپوشید و لیکن از پوشیدن پوست روباه و سمور نهی میکرد.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *