احادیث و سخنان

احادیث امام رضا (ع) – شکر نعمت

یکی از سفارشات مؤکد ائمه معصومین علیهالسلام، شکر و سپاسگزاری از نعمتهای خداوند است. این موضوع در اخبار حضرت
رضا علیه السلام مورد توجه قرار گرفته، و روایات بسیاری از آن حضرت نقل شده که بخشی از آنها را در این مبحث پس ذکر چند
بیاد آورید » .[ آیه از قرآن در این مورد، ذکر میکنیم. و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم و ان عذابی لشدید [ ۱۷۰
و وصینا «. هنگامی که پروردگارتان اعلام کرد: اگر شکرگزاری کنید بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است
و ما به لقمان درباره پدر و مادرش » . الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین اشکر لی و لوالدیک الی المصیر
سفارش کردیم. مادرش او را با ناتوانی از روی ناتوانی حمل کرد و دوران شیرخوارگی او در دو سال پایان یابد. برای من و برای
و لقد آتینا لقمان الحکمۀ ان اشکر لله و من شکر فانما یشکر لنفسه و «. پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت به سوی خداست
مابه لقمان حکمت دادیم و (و به او گفتیم) شکر خدا را به جای [صفحه ۱۹۹ ] آور و هر کس » .[ من کفر فان الله غنی حمید [ ۱۷۱
«. شکرگزاری کند تنها به سود خویش شکر کرده و آن کسی که کفران کند (زیانی به خدا نمیرساند) چرا که خداوند بینیاز است
عن محمود بن ابیالبلاد قال: سمعت الرضا علیه السلام یقول: من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عزوجل [ ۱۷۲ ]. امام
رضا علیه السلام میفرماید: کسی که سپاس نعمت مخلوقین را انجام ندهد، شکر خدا را انجام نداده است. در حدیثی دیگر، اباصلت
صفحه ۶۸ از ۸۰
هروی از امام رضا علیه السلام نقل میکند که آن حضرت فرمود: روز قیامت بندهای از بندگان خدا را در پیشگاه عدل پروردگار
حاضر میکنند و خداوند فرمان میدهد او را در آتش اندازند، پس آن بنده میگوید: بار خدایا، دستور دادی تا مرا در آتش
اندازند و حال آن که من قاری قرآن بودم. خداوند در پاسخ او میفرماید: ای بنده من به تو نعمت دادم و تو شکر و سپاس نعمتهای
مرا به جا نیاوردی. آن بنده گوید: فلان نعمت را به من دادی و من در برابر آن فلان شکر و سپاس را به جا آوردم و همین طور
نعمتهای خدا را شمارش کرده و شکر و سپاس خود را در برابر آنها بازگو مینماید. در این هنگام و خداوند میفرماید: ای بنده من
تو راست میگویی لکن تو میبایست از فلان کس که نعمت مرا به تو رسانید، سپاسگزاری میکردی. من سوگند یاد کرده ام که
شکر هیچ بندهای بر نعمتهایم و را قبول نکنم، مگر این که از اشخاصی که وسیله [صفحه ۲۰۰ ] رسانیدن نعمت من به بندگان
شدهاند سپاسگزاری شود [ ۱۷۳ ]. عن الرضا علیه السلام قال: اسرع الذنوب عقوبۀ کفران النعم [ ۱۷۴ ]. امام رضا علیه السلام میفرماید:
سریعترین گناهی که عقوبت آن دامنگیر انسان میشود، کفران و ناسپاسی نعمتهای خدا است. محمد بن عرفه میگوید: امام رضا
علیه السلام به من فرمود: ای پسر عرفه: همانا نعمتهای الهی، همانند شتری است که او را در خوابگاهش که در نهر آب است،
بستهاند. این نعمتها برای مردم تا وقتی است که با آنها نیکو رفتار کند و قدر آنها را بشناسند اما همین که قدر آنها را نشناختند، و با
آنها بد رفتار کردند، از چنگ آنان میگریزند [ ۱۷۵ ]. دعبل بن علی روزی بر امام رضا علیه السلام وارد شد. امام رضا علیه السلام
فرمود: جایزهای برای او بیاورند. دعبل بن علی جایزه را گرفت، ولی شکر خدا را نگفت. امام علیه السلام به او فرمود، چرا از خدا
تشکر نکردی؟ [ ۱۷۶ ]. دعبل میگوید سپس بر امام جواد علیه السلام وارد شدم، امام جواد علیه السلام نیز دستور داد جایزه أی به من
دادند، وقتی آن را گرفتم، تشکر کردم و سپاس خدای را به جا آوردم. امام علیه السلام به من رو کرد و فرمود: مؤدب شدی؟! امام
رضا علیه السلام میفرماید: امام سجاد علیه السلام به مردی برخورد کردند که دعا میکرد، و از خدا میخواست که به او صبر و
شکیبایی روزی کند. امام سجاد علیه السلام رو ب او کرده فرمودند: آگاه باش! این را نگو لکن از خدا [صفحه ۲۰۱ ] عافیت و شکر
بر عافیت، طلب کن چون توفیق شکر بر عافیت، بهتر از صبر بر بلاست. پیامبر صلی الله علیه و آله پیوسته این دعا و خواسته را، از
پیشگاه خدا طلب میکرد: اللهم انی اسئلک العافیۀ و الشکر علی العافیۀ فی الدنیا و الاخره [ ۱۷۷ ]. پروردگارا! من عافیت و شکر بر
عافیت دنیا و آخرت و را از تو میخواهم. عن الرضا علیه السلام قال: من حمد الله علی النعمۀ فقد شکره و کان الحمد افضل من تلک
النعمۀ [ ۱۷۸ ]. امام رضا علیه السلام میفرماید: کسی که خدا را بر نعمتهایش حمد و سپاس گوید شکر او را به جا آورده است و
ارزش و فضیلت این حمد، از خود نعمت، بیشتر است.
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *