احادیث و سخنان

دیدگاه امام رضا – فضائل و خصوصیات علی

۳۴- حسن بن جهم گوید:
به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم:
امیرالمومنین سلام الله علیه قاتل خود را میشناخت و میدانست که در چه شبی کشته میشود و در کجا به شهادت میرسد، و یا در آن هنگام که فریاد اردکها بلند شد. فرمود: در خانه فریادهائی است که گریهها به دنبال دارد، و یا هنگامی که امکلثوم گفت: امشب در خانه نماز بگذارید و دیگری را بفرستید تا در مسجد نماز بگذارد امیرالمومنین علیه السلام به سخنان امکلثوم توجهی نکرد، و در آن شب از اتاق مکرر بیرون میشد، و میدانست که ابن ملجم لعنه الله او را با شمشیر خواهد کشد اینها مطالبی بود که نمیشد از آن گذشت؟
حضرت رضا علیه السلام فرمود: مطلب همینطور است که گفتی، و لیکن امیرالمومنین علیه السلام در آن شب مخیر بود که این حادثه را قبول کند تا تقدیرات خداوند متعال دربارهی آن جناب جریان پیدا کند.
[صفحه ۳۳۹]
۳۵- حسین بن خالد گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:
هر کس میخواهد در کشتی نجات بنشیند و به ریسمان محکم خداوند چنگ بزند، باید بعد از من علی را دوست داشته باشد، و با دشمنان او دشمنی کند، امامان هدایت کننده از فرزندان او را امام اتخاذ کند.
آنان خلفاء و اوصیاء من هستند و حجت خداوند بعد از من میباشند، آنها بزرگان امت من بوده و راهنمایان پرهیزگاران به طرف بهشت میباشند.
گروه آنها گروه من و گروه خدا بوده و گروه دشمنان آنها گروه شیطان هستند.
۳۶- حضرت رضا علیه السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود:
ای علی تو برادر و وزیر من هستی، و پرچم من در دنیا و آخرت در دست تو میباشد و تو صاحب حوض من میباشی، هر کس تو را دوست داشته باشد مرا دوست داشته و هر کس تو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است.
۳۷- علی بن بلال گوید: حضرت رضا از پدرانش از حضرت رسول علیهم السلام از جبرئیل و او از میکائیل از لوح و قلم روایت کرده که خداوند متعال فرمود:
ولایت علی بن ابیطالب قلعه محکم من است، هر کس در این قلعهی محکم درآید از عذاب من در آسایش است.
۳۸- عبدالله بن محمد رازی گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت میکند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: من و علی از یک نور خلق شدهایم.
[صفحه ۳۴۰]
۳۹- دارم بن قبیصه گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از امیرالمومنین علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:
خداوند متعال یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر آفرید و من گرامیترین آنها هستم، و فخری هم ندارم، و یکصد و بیست و چهار هزار وصی خلق کرده که علی از همه آنان گرامیتر و فاضلتر میباشد.
۴۰- هیثم بن عبدالله رمانی گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: چرا علی بن ابیطالب علیه السلام مدت بیست و پنج سال بعد از وفات حضرت رسول صلی الله علیه و آله با دشمنان خود جهاد نکرد، و پس از اینکه به خلافت رسید با مخالفین خود به جهاد پرداخت؟
امام رضا علیه السلام فرمود: علی بن ابیطالب در این مورد به حضرت رسول صلی الله علیه و آله اقتداء کردند، حضرت رسول مدت سیزده سال در مکه و نوزده ماه در مدینه از جهاد با کفار و مشرکین خودداری کردند، و خودداری آن جناب برای قلت اعوان و انصار بود، و علی نیز برای همین جهت با دشمنان خود جهاد نکرد همان طور که نبوت حضرت رسول با ترک جهاد باطل نشد امامت علی نیز برای ترک جهاد با دشمنانش باطل نگردید.
۴۱- محمد بن عبدالله علوی گوید: پدرم از حضرت رضا علیه السلام و او از پدرانش از علی علیه السلام روایت میکند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:
ای علی خداوند به وسیله شما این امر را افتتاح میکند، و ختم میگرداند ای علی شما صبر کنید که پایان کار برای پرهیزگاران است، دوستان شما از حزب خداوند
[صفحه ۳۴۱]
و دشمنان شما از حزب شیطان هستند.
خوشا به حال آن افرادی که از شما اطاعت کنند، و وای بر کسانی که بر شما عاصی گردند، شما حجت خداوند در میان مردم و ریسمان محکم پروردگار میباشید، هر کس به آن ریسمان چنگ زد هدایت میگردد، و هر کس از آن دست کشید گمراه میشود.
من از خداوند برای شما بهشت را درخواست کردهام، هیچ کس در اطاعت خداوند از شما پیشی نگرفته است، و شما از همگان اولی و سزاوار هستید.
۴۲- عبیدالله بن علی گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از علی (ع) روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:
ای علی تو مانند عیسی بن مریم علیهماالسلام میباشی، گروهی در محبت عیسی غلو کردند و هلاک شدند، و گروهی در دشمنی او افراط نمودند و هلاک گردیدند، و گروهی راه میانه را پیش گرفتند و رستگار شدند.
۴۳- داود بن سلیمان گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:
ای علی تو سید مسلمانان، و پیشوای پرهیزکاران، و رهبر سفید چهرگان، و امیر مومنان میباشی.
۴۴- و نیز حضرت رضا (ع) از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: در روز قیامت فقط چهار نفر سوار خواهند بود.
مردی از انصار برخاست و گفت: پدر و مادرم قربانت گردد آن چهار نفر کیانند؟
فرمود: یکی از آنها من هستم که سوار براق خواهم بود، دوم برادرم صالح
[صفحه ۳۴۲]
است که سوار بر ناقه خواهد بود، سوم عمویم حمزه که به شترم عضباء سوار میشود، چهارم برادرم علی که به یکی از ناقههای بهشت سوار خواهد شد، وی در حالی که پرچم «حمد» را در دست گرفته در مقابل عرش قرار گرفته و فریاد میزند: لا اله الا الله – محمد رسول الله.
حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:
آدمیان میگویند: این شخص یا فرشته مقرب، و یا پیغمبر مرسل و یا یکی از حاملان عرش پروردگار است، فرمود: در این هنگام فرشتهای از زیر عرش فریاد میزند ای گروه آدمیان این فرشته مقرب و یا حامل عرش خداوند نیست، وی صدیق اکبر علی بن ابیطالب است.
۴۵- حسین بن خالد از حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود:
در علی علیه السلام خصلتهائی هست که اگر یکی از آنها در مردم بود آنان را کفایت میکرد، فرمود: یکی از آنها گفته حضرت رسول است که فرمود:
هر کس من مولا و سرور او هستم علی نیز مولا و رهبر اوست، و علی از من به منزله هارون در نزد موسی علیه السلام است.
علی از من است و من از علی هستم، علی مانند خود من است، طاعت او طاعت من، و معصیت او معصیت من است، جنگ با علی جنگیدن با خداوند، و صلح با علی صلح با خداوند میباشد، دوست علی دوست خداوند و دشمن علی دشمن خداوند است.
علی حجت خداوند در میان بندگان او میباشد، دوستی با علی ایمان و دشمنی با او کفر است، حزب علی حزب خداوند و حزب دشمنان علی حزب شیطان هستند.
[صفحه ۳۴۳]
علی با حق است و حق با علی، این دو از هم جدا نمیگردند تا در کنار حوض بر من وارد شوند.
علی قاسم بهشت و دوزخ است، هر کس علی را ترک گوید، خداوند متعال را ترک گفته است، شیعیان علی روز قیامت رستگار هستند.
۴۶- احمد بن عامر از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:
هر کس را من مولا و رهبر او هستم، علی نیز مولا و رهبر اوست، بارخدایا دوست بدار هر کس که او را دوست بدارد، و دشمن بدار هر کس که او را دشمن بگیرد، از درگاه خود بران هر کس او را براند، و یاری کن هر کس علی را یاری کند.
۴۷- دعبل خزاعی گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:
ای علی تو بعد از من مظلوم خواهی شد، وای بر کسی که با تو جنگ کند، خوشا به حال کسی که در رکاب تو قتال نماید.
ای علی تو آن کسی هستی که با سخنان من سخن خواهی گفت، و با زبان من گفتگو خواهی کرد، وای بر آن کس که سخنان تو را رد کند، خوشا به حال آن کس که سخنانت را بپذیرد.
ای علی تو سید این امت بعد از من خواهی بود، و امام امت و خلیفه من در میان آنها میباشی، هر کس از تو جدا شود روز قیامت از من جدا خواهد شد، و هر کس با تو باشد روز قیامت با من خواهد بود.
ای علی تو نخستین کسی هستی که به من ایمان آوردی و تصدیق کردی، و تو اول کسی میباشی که مرا در ماموریتم کمک نمودی و با من با دشمنانم جهاد کردی،
[صفحه ۳۴۴]
و با من نماز خواندی در حالی که مردم در جهالت و غفلت بودند.

ای علی تو اول کسی هستی که با من سر از قبر برمیداری، و با من مبعوث میگردی و با هم از صراط عبور میکنیم.
خداوند متعال به عزت و جلال خود سوگند یاد کرده است، که هیچ کس از گردنه صراط عبور نخواهد کرد مگر اینکه به ولایت تو و فرزندانت مومن باشد.
تو اولین فردی هستی که وارد حوض میشوی و دوستانت را از آن سیراب خواهی کرد، و دشمنانت را از آن دور خواهی ساخت.
۴۸- مهدی بن صدقه رقی از حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:
خداوند متوجه زمین شد و مرا اختیار کرد، بار دیگر متوجه زمین شد تو را اختیار کرد، تو پدر فرزندان من هستی، و دین مرا اداء میکنی، و وعدههای مرا انجام میدهی، تو روز قیامت ساقی حوض من خواهی بود.
خوشا به حال آن کس که تو را دوست بدارد، و وای بر آن کس که تو را دشمن بگیرد.
۴۹- مجاشعی از حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود:
از کتاب خداوند از من بپرسید، به پروردگار سوگند هر آیهای که از کتاب خداوند فرود آمد، چه در شب و یا در روز، در سفر و یا در حضر، حضرت رسول صلی الله علیه و آله آن آیه را بر من قرائت میکرد و تاویل او را به من تعلیم میفرمود.
در این هنگام ابن الکواء برخاست و گفت: یا امیرالمومنین پس در هنگامی که
[صفحه ۳۴۵]
تو غائب بودی و آیه نازل میشد چه میکردی؟
فرمود: هرگاه آیهای فرود میآمد و من غائب بودم حضرت رسول صلی الله علیه و آله آن آیه را برای من قرائت میکرد، و میفرمود: ای علی این آیه بر من فرود آمده و تاویل و تفسیرش چنین است.
۵۰- حضرت رضا علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود:
ای علی هرگاه روز قیامت بر پا شود تو و فرزندانت بر اسبهای ابلق سوار میشوید و تاجهائی از در و یاقوت بر سر میگذارید، خداوند متعال فرمان میدهد شما را به طرف بهشت ببرند و مردم در این هنگام به شما مینگرند.
۵۱- و نیز حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی اگر تو نبودی پس از من مومنین شناخته نمیشدند.
۵۲- حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی تو و فرزندانم برگزیدگان خداوند از میان مخلوقات هستند.
۵۳- و نیز فرمود، من و علی از یک نور خلق شدهایم.
۵۴- و نیز فرمود: ای علی تو بهترین مردمان هستی، کسی دربارهی تو شک نمیکند مگر اینکه کافر باشد.
۵۵- و نیز فرمود: علی نخستین کسی است که از من متابعت کرد و او اولین فردی است که بعد از حق با من مصافحه میکند.
۵۶- حضرت رسول دست امیرالمومنین را گرفت و فرمود: هر کس پندارد مرا دوست دارد و علی را دوست نداشته باشد دروغ گفته است.
[صفحه ۳۴۶]
۵۷- و نیز فرمود: ای علی تو از درختی آفریده شدی که من از آن خلق شدم، من اصل آن درختم و تو فرع آن هستی، حسن و حسین شاخههای آن درخت میباشند، و دوستان ما برگ آن هستند، هر کس خود را به آن درخت آویزان کند خداوند او را وارد بهشت میکند.
۵۸- حضرت رضا علیه السلام از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: من ماموریت دارم با ناکثین، و قاسطین و مارقین جنگ کنم.
۵۹- علی (ع) فرمود: پیغمبر درباره من دعا کرد و فرمود بارخدایا دل او را راهنمائی کن، و به او شرح صدر عطا فرما، و زبانش را ثابت گردان و او را از گرما و سرما محافظت فرما.
۶۰- حسن بن علی بن فضال گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم چرا مردم از علی علیه السلام اعراض کردند و خلافت را به دیگری دادند، در صورتی که فضل و سابقه او را در اسلام میدانستند و موقعیت و مقام او را در نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله درک کرده بودند.
حضرت رضا علیه السلام فرمود: علت اعراض مردم از این جهت بود که وی پدران و خویشاوندان آنها را که با خدا و رسولش جنگ میکردند کشته بود و از این رو کینه او را در دل گرفته بودند، و نمیخواستند او را بر خود خلیفه کنند، به همین جهت او را ترک کردند و دیگری را بر خود خلیفه نمودند.
۶۱- حسن بن علی بن فضال گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم چرا علی علیه السلام پس از اینکه به خلافت رسید فدک را برنگردانید.
امام رضا علیه السلام فرمود ما اهلبیت هرگاه خداوند ما را ولایت دهد حقوق ما را خودش اخذ میکند، ما ولی مومنین هستیم و فقط حقوق آنها را حفظ میکنیم و حق آنان را از ظالمین میگیریم، و از حق خود منصرف میشویم.
[صفحه ۳۴۷]
۶۲- حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: من خاتم پیغمبران و علی خاتم اوصیاء است.
۶۳- حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از امام حسین علیه السلام روایت کرده که بریده میگفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را امر کرد که به علی علیه السلام به عنوان «امیرالمومنین» سلام کنیم.
۶۴- و نیز حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: هر کسی علی را سب کند مرا سب کرده، و هر کس مرا سب کند خداوند را سب کرده است.
۶۵- و نیز فرمود: ای علی من دوست دارم برای تو آنچه را برای خود دوست دارم، و مکروه دارم برای تو آنچه را برای خود مکروه میدانم.
۶۶- حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: ما در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله منافقین را به بغض علی علیه السلام میشناختیم.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *